หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 37.52 ตารางกิโลเมตร (23,450 ไร่)
เดิมเมื่อประมาณ 150 ปีเศษ ได้มีชาวบ้านมาก่อตั้งหมู่บ้านบริเวณริมแม่น้ำปิง เนื่องจากใกล้แหล่งน้ำ อีกทั้งยังอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณ เหมาะสมแก่การปลูกสร้างบ้านเรือนอาศัย ซึ่งบริเวณนี้มีเกาะแก่งอยู่มากมาย ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า “บ้านแก่ง”
 
จำนวนประชากรทั้งหมด  7,672  คน   แยกเป็น
  ชาย   3,628    คน คิดเป็นร้อยละ    47.29
  หญิง   4,044    คน คิดเป็นร้อยละ     52.71
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด      2,171      ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย      204.48     คน/ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ด้านตะวันออกติดกับแม่น้ำปิง มีบึงเขาดินตั้งอยู่ทางตอนเหนือ และมีคลองท่าขนมจีนไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตก ตำบลบ้านแก่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ด้วยระยะทางจากศูนย์กลางจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 15 กิโลเมตร
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองกระโดน และ ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์  
 
 
หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1     บ้านมอญ 485 493 978 337
2     บ้านวังหยวก 487 506 993 30
3 บ้านวัดยาง 448 436 884 250
4 บ้านแก่ง 282 306 588 184
5 บ้านตลาดบ้านแก่ง 217 229 446 124
6 บ้านวังหยวกใต้ 378 380 758 232
7 บ้านแก่ง 199 216 415 158
8 บ้านสามแยกบ้านแก่ง 28 246 274 139
9 บ้านโรงสีเก่า 244 274 518 185
10 บ้านยางเอน 323 397 720 223
11 บ้านแหลมพิกุล 178 187 365 99
12 บ้านมอญใต้ (คลองตาญวน) 359 374 733 210
  รวม 3,628 4,044 7,672 2,171
 
 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ได้แก่ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ทำสวนผัก สวนผลไม้ ตามลำดับ นอกจากนี้อาชีพนอกจากอาชีพการเกษตร ได้แก่ ค้าขาย รับจ้าง และรับราชการร้อยละของจำนวนประชากรในตำบลบ้านแก่งที่ประกอบอาชีพต่างๆ มีดังนี้
  อาชีพการเกษตร ร้อยละ 60
  อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 25
  อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน ร้อยละ 7
  อาชีพค้าขาย ร้อยละ 4
  อาชีพรับราชการ ร้อยละ 3
  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 1
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119