หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.บ้านแก่ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำ
  ไฟฟ้า
  การคมนาคม
  แหล่งท่องเที่ยว
  กลุ่มอาชีพ
   
 


ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจตามมาตรการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ป [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 9 


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้กิจกรรม \"กีฬาเป็นยาวิเศษ\" คำขวัญว [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 9 


เทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖ [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 17 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 9 


เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 19 


เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการค้าจากผู้ประกอบการภาคเอกชน ใน ๔ จังห [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 


นายพิทักษ์ ตั้งแต่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เข้ารับการประเมินผู้บริหาร [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 


\" ตำบลบ้านแก่งร่วมใจ ต้านภัยโรคไข้เลือดออกและไวรัสซิก้า ปี ๒๕๖๒ \" [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 9 


การรณรงค์แต่งกายผ้าไทย และส่งเสริมชุดไทยเป็นอัตลักษณ์ประจำชาติ [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 8 


งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วันอา [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 9 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ส่วนราชการ- จังหวัด-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 10 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง โครงการอบรมสัมมนาด้านการพั [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
 
   
 
 
สถ.อ.บรรพตพิสัย แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง [ 15 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ใ [ 15 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.บรรพตพิสัย การบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกล [ 15 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกร [ 15 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 7 
สถ.อ.บรรพตพิสัย สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการ [ 15 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยื [ 15 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต เขากะลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังใหญ่ วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนคร [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองปลิง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณแยกถนนหนองปลิงเขาทองไปบ้านหมวดสมบั [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 6 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 591 เรื่อง ขอแก้ไขความในข้อ 3 (1) และ (2) ของแนวทางปฏิบัติตามมา [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 590 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบ [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่เล่ย์ แผนจัดการบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.นาขอม ขอความอนุเคราะห์ทำแบบสอบถาม เรื่อง \\\\\\\"สิทธิผู้บริโภค และประสิทธิภาพในก [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 589 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโ [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 588 เรื่อง แจ้งขยายปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนั [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ปี [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ [ 28 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งประจำปีงบประมาณ2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดให [ 12 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่12 บ้าน [ 6 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 36 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ [ 6 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 32 
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ท [ 28 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 44 
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขน [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประป [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบ [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้ [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่12 [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระ [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
 
 
 
 
โอ่งแต่งผ้าใหม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
วัดบ้านแก่ง
 
 
   
 
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเรื่องการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน (Platform Based Management : PBM) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว442  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน สน.คท. มท 0808.2/ว394  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว0924  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว417 [คู่มือการกรอกข้อมูล]  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3./ว419  [ 13 ก.พ. 2563 ]
กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว421  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว420  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว399  [ 13 ก.พ. 2563 ]
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว410  [ 12 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งรวมข้อมูลการตอบข้อหารือด้านการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ANSWER BOX) สน.บถ. มท 0809.4/ว347 [Answer box] [คู่มือเลื่อนเงินเดือน]  [ 11 ก.พ. 2563 ]
ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว372  [ 11 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน ตบ. มท 0805.2/ว384  [ 11 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) สน.คท. มท 0808.2/ว385  [ 11 ก.พ. 2563 ]
 
 
   
 
นว 0023.3/ 3459 ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน Username และรหัสผ่าน Password สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1  [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 3462 รายงานนผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณและผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะรับจากใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 3464 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร [ 14 ก.พ. 2563 ]     
 
 
   
 
โครงการน้ำเกษตร (17 เม.ย. 2562)    อ่าน 346  ตอบ 1  
ขอทราบเบอร์โทรติดต่อ อบต.บ้านแก่ง (056 362407ไม่มีคนรับสายครับ (22 พ.ค. 2561)    อ่าน 602  ตอบ 1  
ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บ้ (4 พ.ย. 2559)    อ่าน 853  ตอบ 0  
 
 
 
  
 
เริ่มนับ วันที่ 2 มิ.ย. 2559
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119