หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.บ้านแก่ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำ
  ไฟฟ้า
  การคมนาคม
  แหล่งท่องเที่ยว
  กลุ่มอาชีพ
   
 


พิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลับแล เพื่อความเป็นสิริมงคล (องค์ก [ 2 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 10 


งานย้อนรอยอำเภอบ้านแก่ง ปี ๒๕๖๒ [ 19 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 12 


การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการประเมิน LPA ๕ กรกฏาคม ๒ [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 36 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ [ 19 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 13 


พิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ปี ๒๕๖๒ [ 19 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 11 


งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี ๒๕๖๒ [ 19 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 12 


โครงการบ้านแก่งสะอาด ปราศจากขยะ ม.11 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ [ 19 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 5 


งานแถลงข่าว การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 12 


จิตอาสาพระราชทาน ๙o๔ วปร. [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 9 


วันเสาร์ ที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 68 


กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ \\\"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\\\" [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 34 


โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 53 
 
   
 
 
อบต.เจริญผล กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัด โบราณสถาน ศิลปวัตถุ สถานที่สำคัญทางศาสนา เนื่องในวันสวรร [ 23 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เจริญผล จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1 เพื่อ [ 23 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เจริญผล พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ [ 23 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เจริญผล ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 23 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เจริญผล ภาคภูมิใจเป็นส่วนหนึ่งการให้บริการ อำนวยความสะดวก ด้านสถานที่ โครงการคัดกรองมะเร [ 23 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันปิยมหาราช [ 23 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยร่วม ประกาศ องคืฏารบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง การแสดงงบฐานะการเงินองค์การบริหารส่ว [ 23 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังมหากร การประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมห [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยใหญ่ รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ประจำเดือน กันยายน [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินมะกอก ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินมะกอก ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระโดน โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ขั้น [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.พนมเศษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงาน ดำเนิ [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อครุภัณฑ์ไฟ [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
   
 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งประจำปีงบประมาณ2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดให [ 12 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่12 บ้าน [ 6 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ [ 6 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ท [ 28 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขน [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประป [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบ [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้ [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่12 [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระ [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ม [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
 
 
 
 
โอ่งแต่งผ้าใหม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
วัดบ้านแก่ง
 
 
   
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว4313  [ 22 ต.ค. 2562 ]
ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4300  [ 22 ต.ค. 2562 ]
สำรวจจำนวนครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนสิ้นสุดการอนุญาตไม่สามารถยื่นขอต่อองค์กรที่ควบคุมวิชาชีพได้ สน.บถ. มท 0809.4/ว4287 [แบบสำรวจฯ]  [ 22 ต.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตบ. มท 0805.2/ว4312 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ต.ค. 2562 ]
การตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว4310  [ 22 ต.ค. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4311  [ 22 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19330-19341 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 กต. มท 0818.2/ว4267 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว4291  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19423-19498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19254-19329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาส1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19573-19648 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาของอปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19342-19346 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19347-19422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว4294 [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4293 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19499-19532 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 21 ต.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว5993  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขอัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 6290 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [อ้างถึง]  [ 19 ต.ค. 2562 ]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4290 [แนวทางการพิจารณาฯ]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 กพส. มท 0810.6/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วม(โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562) กสธ. มท 0819.2/ว4288  [ 18 ต.ค. 2562 ]
 
 
   
 
นว 0023.5/761 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ประปาหมู่บ้าน เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/762 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/763 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ประปาหมู่บ้าน เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ต.ค. 2562 ]     
 
 
   
 
โครงการน้ำเกษตร (17 เม.ย. 2562)    อ่าน 303  ตอบ 1  
ขอทราบเบอร์โทรติดต่อ อบต.บ้านแก่ง (056 362407ไม่มีคนรับสายครับ (22 พ.ค. 2561)    อ่าน 563  ตอบ 1  
ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บ้ (4 พ.ย. 2559)    อ่าน 686  ตอบ 0  
 
 
 
  
 
เริ่มนับ วันที่ 2 มิ.ย. 2559
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119