หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่องการต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย  
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้พิจารณาการขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ประจำปี 2564 ประกอบกับความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดนครสวรรค์ เห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตดูดทรายให้กับผู้ขอจำนวน 3 ราย ได้แก่ นางบุญมา สุริยเลิศ, บริษัททรายทอง นครสวรรค์ จำกัด และนายประดับ    จิตรวัฒนแพทย์ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งประกาศให้ราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณที่ได้รับการอนุญาตได้ทราบถึงเงื่อนไขมาตรการที่ได้วางไว้เพื่อป้องกันและควบคุมมิให้การดูดทรายทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินของราษฎรพร้อมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่าหากผู้ได้รับอนุญาตได้ทำการดูดทรายโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขอาจถูกเพิกถอนในอนุญาตได้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งได้ออกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย เพื่อเป็นการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งจึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้ราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณที่ได้มีการอนุญาตได้ทราบ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2564 เวลา 09.09 น. โดย คุณ วีรชน ปรางค์วิเศษ

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119