หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 

 
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งขอประชาสัมพันธ์ ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลผังเมืองทั่วประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และแอฟพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสืบค้น ตรวจสอบข้อมูลแผนผังและรายละเอียดข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ทีี่ดินตามผังเมืองในพื้นที่ได้ ผ่านเว็บไซต์ https://plludds.dpt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชันชื่อ Landuse Plan ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS รวมทั้งได้จัดทำช่องทางประสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานบริการสำคัญ ผ่าน LINE Official Account ของกรมโยธาธิการและผังเมืองชื่อ DPT Information เพื่อยกระดับงานบริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 09.17 น. โดย คุณ วีรชน ปรางค์วิเศษ

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119