หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  13 ส.ค. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง  12 ก.ค. 2562 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถสวย (รถกระบะ) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  9 ก.ค. 2562 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบลเป็นนายทะเบียนพาณิชย์  4 ก.ค. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำปี พ.ศ.2561  2 ก.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง สัดส่วนประชาคมระดับตำบล  30 มิ.ย. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2562  30 มิ.ย. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2562  30 มิ.ย. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกกข์  30 มิ.ย. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562  28 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี นำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มายื่นแบบแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่กองคลัง อบต.บ้านแก่ง ตามกำหนดการ ดังนี้  29 พ.ค. 2562 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  3 พ.ค. 2562 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  3 พ.ค. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)  1 มี.ค. 2562 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ขอเชิญชวนชาวไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  25 ก.พ. 2562 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8)แห่ว พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  15 ก.พ. 2562 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562  5 ก.พ. 2562 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)  1 ก.พ. 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.บ้านแก่ง เรื่อง การอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  31 ม.ค. 2562 432
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  15 ม.ค. 2562 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  15 ม.ค. 2562 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.บ้านแก่ง เรื่อง การอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  7 ม.ค. 2562 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)  26 พ.ย. 2561 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  5 พ.ย. 2561 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ 2/2561  30 ต.ค. 2561 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  25 ก.ค. 2561 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2560  28 พ.ค. 2561 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ 1/2561  30 เม.ย. 2561 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม   8 ม.ค. 2561 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่องเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต  8 ม.ค. 2561 40
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119