หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   13 ส.ค. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง   12 ก.ค. 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถสวย (รถกระบะ) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   9 ก.ค. 2562 118
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบลเป็นนายทะเบียนพาณิชย์   4 ก.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำปี พ.ศ.2561   2 ก.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง สัดส่วนประชาคมระดับตำบล   30 มิ.ย. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2562   30 มิ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2562   30 มิ.ย. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกกข์   30 มิ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562   28 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี นำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มายื่นแบบแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่กองคลัง อบต.บ้านแก่ง ตามกำหนดการ ดังนี้   29 พ.ค. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   3 พ.ค. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   3 พ.ค. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)   1 มี.ค. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ขอเชิญชวนชาวไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน   25 ก.พ. 2562 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8)แห่ว พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540   15 ก.พ. 2562 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562   5 ก.พ. 2562 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)   1 ก.พ. 2562 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.บ้านแก่ง เรื่อง การอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   31 ม.ค. 2562 425
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   15 ม.ค. 2562 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   15 ม.ค. 2562 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.บ้านแก่ง เรื่อง การอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   7 ม.ค. 2562 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)   26 พ.ย. 2561 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)   5 พ.ย. 2561 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ 2/2561   30 ต.ค. 2561 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)   25 ก.ค. 2561 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2560   28 พ.ค. 2561 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ 1/2561   30 เม.ย. 2561 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม    8 ม.ค. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่องเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต   8 ม.ค. 2561 31
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119