หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน [ 21 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 117  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 21 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 130  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 21 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 133  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 3) [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 122  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 171  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 523  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 168  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 183  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 170  
 
พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 181  
 
ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 170  
 
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 187  
 
ระเบียบวิธีงบประมาณของ อปท. [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 176  
 
พรบ.ควบคุมอาคาร [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 184  
 
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 205  
 
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 194  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119