หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 
 


นางสาวภรณี ป้อมอิ่ม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่่ง


นางสาวภรณี ป้อมอิ่ม
รองปลัด อบต.บ้านแก่ง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวดลพร ธีระชีพ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 
 


นายพรศักดิ์ จิรางกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายมนตรี คำเรือง
ประชาสัมพันธ์


นางประนอม เกิดปาน
นักการภารโรง
 
 


นายวีรชน ปรางค์วิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
 
 


นางสาวรุ้งราวรรณ์ พันสร
นักทรัพยากรบุุคคลปฏิบัติการ


นางสาวสุชัญญา เรือศรีจันทร์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
 


นางอมรรัตน์ เนตรทิพย์
ครูผู้ดุแลเด็ก


นางเบญจวรรณ กอดสะอาด
ครู


นางสมพร สิงห์ลอ
ผุ้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางพรวญ ศรีภูธร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสายพิน โพกทรัพย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนุชนาถ คงกลิ่น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 


นางสาวสมหมาย ไชยมา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


-
 
 


นายกฤษฎ์ศักดิ์ เคหะวัฒกานนท์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ


นายเดชนะ ทิมเดช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย


นายสมชาย อ่อนเกตุ
พนักงานรถน้ำ


นายขวัญ สำเภาน้อย
ผู้ช่วยพนักงานรถน้ำ


นางสาวธนัชพร พรมวะราภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายคมกฤช สำรีเกตุ
พนักงานขับรถขยะ


นายไพรวัลย์ เพ็ชรถึก
พนักงานประจำรถขยะ


นายนิพนธ์ สุขแช่ม
พนักงานประจำรถขยะ


นายประทวน ชูแสง
พนักงานประจำรถขยะ


นายลอยวารี โมกข์ศักดิ์
พนักงานประจำรถขยะ


นายสละ ทองแท้
พนักงานประจำรถขยะ


นายช่อง โมกข์ศักดิ์
พนักงานประจำรถขยะ
 


นายณัฐพงษ์พันธ์ บัวผัน
นิติกรปฏิบัติการ
 
 


นางสาวสุทาทิพย์ เอี่ยมน้อย
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวอุมาภรณ์ สุขพูล
ผู้ช่วยนักพัมนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119