หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 
 


นางณัฐวรรณ พัวอุดมเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง


นางสาวภรณี ป้อมอิ่ม
รองปลัด อบต.บ้านแก่ง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวดลพร ธีระชีพ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 
 


นายพรศักดิ์ จิรางกูร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางประนอม เกิดปาน
นักการภารโรง


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 
 


นางสาวรุ้งราวรรณ์ พันสร
นักทรัพยากรบุุคคลขำนาญการ
 
 


ว่าง


นางอมรรัตน์ เนตรทิพย์
ครู
 
 


นางเบญจวรรณ กอดสะอาด
ครู


นางสมพร สิงห์ลอ
ผุ้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางพรวญ ศรีภูธร
ครู


นางสายพิน โพกทรัพย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางนุชนารถ วงศ์ปู่เจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสมหมาย ไชยมา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 


-


นายเดชนะ ทิมเดช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 
 


นายขวัญ สำเภาน้อย
ผู้ช่วยพนักงานรถน้ำ


นางสาวธนัชพร พรมวะราภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายคมกฤช สำรีเกตุ
พนักงานขับรถขยะ


นายไพรวัลย์ เพ็ชรถึก
พนักงานประจำรถขยะ


นายนิพนธ์ สุขแช่ม
พนักงานประจำรถขยะ


นายประทวน ชูแสง
พนักงานประจำรถขยะ


นายสละ ทองแท้
พนักงานประจำรถขยะ


นายช่อง โมกข์ศักดิ์
พนักงานประจำรถขยะ


ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวสุทาทิพย์ เอี่ยมน้อย
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวอุมาภรณ์ สุขพูล
ผู้ช่วยนักพัมนาชุมชน


นายเอกลักษณ์ กษมากรณ์
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
 


ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ ทองจันอับ
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
 
 


นายวัชชิระ ลาพิงค์
นักป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119