หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 
   
 
       
    การพัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทำการเกษตรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
    การพัฒนาการเกษตร
    การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าเพิ่มแก่พืชผลทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป
    การส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
    การพัฒนาการตลาดอย่างเป็นระบบ
    การสนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
 
   
 
       
    การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
    การเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเน้นการบริการและความปลอดภัย
    การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมทางการตลาดและส่งเสริมทุกภาคส่วนทางการท่องเที่ยว
    การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ให้มีศักยภาพ
 

   
 
       
    การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณธรรม
    การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
    การส่งเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
    การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง
    การส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    การสร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
    การส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่
    การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
    การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร/ชุมชนเพื่อการพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119